สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้รับการคัดเลือก BRIGHT SPOT องค์กรสร้างสุข กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563 รางวัล ลำดับที่ 2 ชื่อเรื่อง องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม

ข้อมูลอ้างอิง : http://hr.dmh.go.th/index.php?pages=document_hpn

17 มิถุนายน 2564 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564
28 พฤษภาคม 2564 ประกาศเจตนารมณ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมสุขภาพจิต
15 เมษายน 2564 แถลงการณ์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน งดเดินทางมาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
25 มีนาคม 2564 ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
5 มีนาคม 2564 โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) กรมสรรพสามิต ครบรอบ 89 ปี
2 มีนาคม 2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 5 เดือน
2 มีนาคม 2564 แผนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
2 มีนาคม 2564 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
1 มีนาคม 2564 การยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
25 กุมภาพันธ์ 2564 สรุปจำนวนข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560-2564
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
15 เมษายน 2564 แถลงการณ์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน งดเดินทางมาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
24 มีนาคม 2564 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาโท
21 ตุลาคม 2563 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
6 ตุลาคม 2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
6 ตุลาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
1 ตุลาคม 2563 ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์นานเกิน 10 ปี
30 กันยายน 2563 ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
4 สิงหาคม 2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
24 กรกฎาคม 2563 ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานพัสดุ
7 มิถุนายน 2564 สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
20 พฤษภาคม 2564 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
7 เมษายน 2564 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
13 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
1 มีนาคม 2564 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2564 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
14 มกราคม 2564 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
11 มกราคม 2564 รับสมัคร จ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ 1 ตำแหน่ง
8 ธันวาคม 2563 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
17 มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการศึกษาพิเศษ)
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
13 พฤษภาคม 2564 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานฝึกอบรมและงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ
7 พฤษภาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาโท
24 มีนาคม 2564 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาโท
3 มีนาคม 2564 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด
16 กุมภาพันธ์ 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารรณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
10 กุมภาพันธ์ 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
3 กุมภาพันธ์ 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินฯ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
1 กุมภาพันธ์ 2564 รายชื่อผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน

สื่อออนไลน์