16 กันยายน 2564 ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว
16 กันยายน 2564 สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา
16 กันยายน 2564 โรคซึมเศร้า
2 กันยายน 2564 รายงานประจำปีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2 กันยายน 2564 หนังสือ 89 ปี สำนักงานนายกรัฐมนตรี
27 สิงหาคม 2564 ประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยของสถาบันฯ สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19
11 สิงหาคม 2564 จุลสาร ENVOCC กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
21 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
19 กรกฎาคม 2564 จุลสารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 34 เดือนเมษายน – มิภุนายน 2564
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
22 กรกฎาคม 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
15 เมษายน 2564 แถลงการณ์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน งดเดินทางมาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
24 มีนาคม 2564 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาโท
21 ตุลาคม 2563 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
6 ตุลาคม 2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
6 ตุลาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
3 กันยายน 2564 สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2564
29 สิงหาคม 2564 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างเกมาดูแลบำรุง รักษา สวนหย่อม สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 สิงหาคม 2564 สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
20 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
7 มิถุนายน 2564 สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
20 พฤษภาคม 2564 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
7 เมษายน 2564 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
17 กันยายน 2564 เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป
3 กันยายน 2564 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
3 กันยายน 2564 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาโท
13 สิงหาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาโท
4 สิงหาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
24 กรกฎาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาโท.
22 กรกฎาคม 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
7 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
2 กรกฎาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
2 สิงหาคม 2564 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2
24 กรกฎาคม 2564 องค์กรคุณธรรม นำความสุข “ถวายเทียนพรรษา”
23 กรกฎาคม 2564 การพัฒนากระบวนการคิดและสติปัญญา ในกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
16 กรกฎาคม 2564 การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อดุลยภาพชีวิตที่ดี ในกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
14 กรกฎาคม 2564 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สู่องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม ในกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม
10 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
12 พฤศจิกายน 2563 สัปดาห์จิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”
2 มิถุนายน 2563 พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 1

สื่อออนไลน์