สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้รับการคัดเลือก BRIGHT SPOT องค์กรสร้างสุข กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563 รางวัล ลำดับที่ 2 ชื่อเรื่อง องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม

ข้อมูลอ้างอิง : http://hr.dmh.go.th/index.php?pages=document_hpn , องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม

14 ตุลาคม 2020 คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
14 ตุลาคม 2020 Infographic แนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
1 ตุลาคม 2020 ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์นานเกิน 10 ปี
24 กันยายน 2020 ประกาศเจตนารมณ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมสุขภาพจิต
16 มิถุนายน 2020 การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7 พฤษภาคม 2020 ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ค่ะ
1 พฤษภาคม 2020 โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2563
6 ตุลาคม 2020 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
6 ตุลาคม 2020 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
1 ตุลาคม 2020 ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์นานเกิน 10 ปี
30 กันยายน 2020 ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
4 สิงหาคม 2020 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
24 กรกฎาคม 2020 ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานพัสดุ
17 กรกฎาคม 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 พฤษภาคม 2020 การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 45 รายการ(ครั้งที่2)
15 ตุลาคม 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
11 กันยายน 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
26 สิงหาคม 2020 รายการ จัดซื้ออาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2564
26 สิงหาคม 2020 รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
26 สิงหาคม 2020 รายการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
26 สิงหาคม 2020 รายการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
21 สิงหาคม 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
24 กรกฎาคม 2020 ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานพัสดุ
13 กรกฎาคม 2020 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
31 พฤษภาคม 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
16 ตุลาคม 2020 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
6 ตุลาคม 2020 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
6 ตุลาคม 2020 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
30 กันยายน 2020 ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
24 กันยายน 2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
24 กันยายน 2020 การเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนายช่างเทคนิค
22 กันยายน 2020 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ เพศชาย 1 อัตรา
15 กันยายน 2020 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนายช่างเทคนิค
14 กันยายน 2020 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
8 กันยายน 2020 ประกาศรับสมัครบุคคล เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

สื่อออนไลน์