สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้รับการคัดเลือก BRIGHT SPOT องค์กรสร้างสุข กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2563 รางวัล ลำดับที่ 2 ชื่อเรื่อง องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม

ข้อมูลอ้างอิง : http://hr.dmh.go.th/index.php?pages=document_hpn , องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม

23 พฤศจิกายน 2020 ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ
12 พฤศจิกายน 2020 ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ย.2563
12 พฤศจิกายน 2020 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
27 ตุลาคม 2020 ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
21 ตุลาคม 2020 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
14 ตุลาคม 2020 คู่มือแนวทางการเฝ้าระวังค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
14 ตุลาคม 2020 Infographic แนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตามผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
1 ตุลาคม 2020 ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์นานเกิน 10 ปี
24 กันยายน 2020 ประกาศเจตนารมณ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมสุขภาพจิต
16 มิถุนายน 2020 การขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 ตุลาคม 2020 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
6 ตุลาคม 2020 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
6 ตุลาคม 2020 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
1 ตุลาคม 2020 ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์นานเกิน 10 ปี
30 กันยายน 2020 ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
4 สิงหาคม 2020 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
24 กรกฎาคม 2020 ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานพัสดุ
17 กรกฎาคม 2020 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22 พฤษภาคม 2020 การจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 45 รายการ(ครั้งที่2)
23 พฤศจิกายน 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
15 ตุลาคม 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
11 กันยายน 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
26 สิงหาคม 2020 รายการ จัดซื้ออาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2564
26 สิงหาคม 2020 รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564
26 สิงหาคม 2020 รายการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2564
26 สิงหาคม 2020 รายการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
21 สิงหาคม 2020 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
24 กรกฎาคม 2020 ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการงานพัสดุ
13 กรกฎาคม 2020 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
23 พฤศจิกายน 2020 ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ
10 พฤศจิกายน 2020 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
26 ตุลาคม 2020 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
26 ตุลาคม 2020 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
16 ตุลาคม 2020 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
6 ตุลาคม 2020 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
6 ตุลาคม 2020 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
30 กันยายน 2020 ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
24 กันยายน 2020 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
24 กันยายน 2020 การเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก และตำแหน่งนายช่างเทคนิค

สื่อออนไลน์