21 กรกฎาคม 2564 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
19 กรกฎาคม 2564 จุลสารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 34 เดือนเมษายน – มิภุนายน 2564
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
12 กรกฎาคม 2564 จุลสาร Excise newsletter ปีที่ 36 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
5 กรกฎาคม 2564 คติธรรมเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 25 กรกฎาคม 2564
24 มิถุนายน 2564 ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ข้อมูลและรับการบำบัดจิตใจ ฟรี
17 มิถุนายน 2564 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนมิถุนายน 2564
28 พฤษภาคม 2564 ประกาศเจตนารมณ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กรมสุขภาพจิต
15 เมษายน 2564 แถลงการณ์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน งดเดินทางมาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
22 กรกฎาคม 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
15 เมษายน 2564 แถลงการณ์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน งดเดินทางมาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
24 มีนาคม 2564 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาโท
21 ตุลาคม 2563 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
6 ตุลาคม 2563 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
6 ตุลาคม 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
1 ตุลาคม 2563 ขอแจ้งการทำลายแฟ้มประวัติของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์นานเกิน 10 ปี
30 กันยายน 2563 ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
20 กรกฎาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
7 มิถุนายน 2564 สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
20 พฤษภาคม 2564 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564
7 เมษายน 2564 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2564
13 มีนาคม 2564 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
1 มีนาคม 2564 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2564 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564
14 มกราคม 2564 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563
11 มกราคม 2564 รับสมัคร จ้างเหมาบริการงานยานพาหนะ 1 ตำแหน่ง
24 กรกฎาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ปริญญาโท.
22 กรกฎาคม 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
7 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
2 กรกฎาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
17 มิถุนายน 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ และ นักวิชาการศึกษาพิเศษ)
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
13 พฤษภาคม 2564 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานฝึกอบรมและงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ
7 พฤษภาคม 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาโท
24 มีนาคม 2564 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาโท
24 กรกฎาคม 2564 องค์กรคุณธรรม นำความสุข “ถวายเทียนพรรษา”
23 กรกฎาคม 2564 การพัฒนากระบวนการคิดและสติปัญญา ในกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
16 กรกฎาคม 2564 การส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต เพื่อดุลยภาพชีวิตที่ดี ในกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข
14 กรกฎาคม 2564 พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สู่องค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม ในกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข คู่คุณธรรม
10 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน
12 พฤศจิกายน 2563 สัปดาห์จิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”
2 มิถุนายน 2563 พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 1

สื่อออนไลน์