สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

30 พฤศจิกายน 2565 จุลสารออนไลน์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 60 พฤศจิกายน 2565
30 พฤศจิกายน 2565 สิทธิผู้บริโภคกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์จากธนาคาร
30 พฤศจิกายน 2565 นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค
30 พฤศจิกายน 2565 ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นที่ควบคุมสัญญา
30 พฤศจิกายน 2565 เตือนภัยเครื่องทำน้ำอุ่น น้ำร้อนที่ใช้ก๊าซ
30 พฤศจิกายน 2565 สบส.ซอย 8 ฉบับที่ 57
30 พฤศจิกายน 2565 เลือกใช้คาร์ซีทที่ได้มาตรฐานและใช้งานอย่างถูกวิธี
30 พฤศจิกายน 2565 รู้ก่อน ช้อปอัญมณีผ่านทางออนไลน์
30 พฤศจิกายน 2565 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
30 พฤศจิกายน 2565 ปัญหาของที่นอน
17 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางฯ
18 ตุลาคม 2565 รายงานการเงินและรายละเอียดรายการบัญชีประจำเดือนกันยายน 2565
18 ตุลาคม 2565 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน
3 ตุลาคม 2565 ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
3 สิงหาคม 2565 พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
7 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
18 ตุลาคม 2565 รายงานการเงินและรายละเอียดรายการบัญชีประจำเดือนกันยายน 2565
16 ธันวาคม 2564 ขอเชิญส่งพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางฯ
3 ธันวาคม 2564 ขอเชินชวนยื่นเสนอราคาอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
15 ตุลาคม 2564 รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564
7 ตุลาคม 2564 รับสมัครจ้างเหมาบริการงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565
6 กันยายน 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
22 กรกฎาคม 2564 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
14 กรกฎาคม 2564 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
27 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการทดแทนคนที่ลาออก จำนวน 1 คน
15 เมษายน 2564 แถลงการณ์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่ฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน งดเดินทางมาที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
24 มีนาคม 2564 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด วุฒิปริญญาโท
21 ตุลาคม 2563 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2563
4 ตุลาคม 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
26 สิงหาคม 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
26 สิงหาคม 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
16 สิงหาคม 2565 แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2566
21 มิถุนายน 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
10 พฤษภาคม 2565 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2565
8 เมษายน 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
8 เมษายน 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
16 มีนาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
26 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
18 กุมภาพันธ์ 2565 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
27 มกราคม 2565 สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2564
25 มกราคม 2565 การจำหน่ายพัสดุคุรุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 64 รายการ
9 ธันวาคม 2564 สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
3 ธันวาคม 2564 ขอเชินชวนยื่นเสนอราคาอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
30 พฤศจิกายน 2565 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (ครั้งที่ 2)
25 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
18 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 โดยการสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
11 พฤศจิกายน 2565 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ
11 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
7 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก (ปริญญาโท)
7 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
3 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ
7 ตุลาคม 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ
4 ตุลาคม 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
4 ตุลาคม 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
30 กันยายน 2565 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครั้งที่ 2) ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก (ปริญญาโท)
23 กันยายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
9 กันยายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
30 สิงหาคม 2565 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
16 กันยายน 2565 ประชุมแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
9 กันยายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนผ่านกระบวนการจัดการความรู้สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก และจัดทำร่างโปรแกรมต้นแบบการฝึกพัฒนาการเด็กที่มีภาวะออทิสซึมสำหรับผู้ปกครอง
31 สิงหาคม 2565 พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 3
8 กรกฎาคม 2565 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565
16 มิถุนายน 2565 อบรมการใช้เครื่องมือประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญาสำหรับเด็กอายุ 2-15 ปี
3 มิถุนายน 2565 โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
1 มิถุนายน 2565 การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางประสาทวิทยาและอบรม Neurofeedback
31 พฤษภาคม 2565 ต้อนรับ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ
6 พฤษภาคม 2565 พิธีรดน้ำดำหัวคณะที่ปรึกษา ผู้บริหารอาวุโสและผู้เกษียณอายุ
2 พฤษภาคม 2565 อบรมการใช้เครื่องมือ Patient Journey Map
27 เมษายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กออทิสติกช่วงก่อนวัยเรียน
25 เมษายน 2565 จุ้มอก จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง
28 มีนาคม 2565 การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565
28 มีนาคม 2565 การประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕
19 มีนาคม 2565 ก้าวท้าใจ season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ “ละอ่อนล้านนาฮ่วมใจ๋ ฮักสุขภาพ”


แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
0812355598
[email protected]

โรงพยาบาลสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19

Web Link สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

แชท
Skip to content