การให้บริการ

1 พฤษภาคม 2565 แผนประคองกิจการในสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน
1 พฤษภาคม 2565 แผนเผชิญเหตุในการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
1 พฤษภาคม 2565 แผนประคองกิจการสำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
18 เมษายน 2563 อบรมหลักสูตรการฝึกพูดและกิจกรรมบำบัดในเด็กพัฒนาการล่าช้า
18 เมษายน 2563 ศูนย์ฝึกอบรม (RICD Traning center)
18 เมษายน 2563 โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพจิตผู้พิการ และการสร้างอาชีพผู้ปกครองและเด็ก
18 เมษายน 2563 วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
18 เมษายน 2563 โครงการ RICD Wheelchair project
18 เมษายน 2563 การใช้โปรแกรมคลื่นอินฟาเรดกระตุ้น
18 เมษายน 2563 คลินิกแพทย์แผนไทย
18 เมษายน 2563 คลินิกพิเศษเพื่อการสื่อสาร (Autism Research Center : ARC)
18 เมษายน 2563 ศูนย์สาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก
18 เมษายน 2563 งานสุขภาพจิตชุมชน
18 เมษายน 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม
18 เมษายน 2563 กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
18 เมษายน 2563 กลุ่มงานทันตกรรม
18 เมษายน 2563 กลุ่มงานละคร ดนตรี และศิลปะบำบัด
18 เมษายน 2563 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
18 เมษายน 2563 ห้องสมุดของเล่น
18 เมษายน 2563 งานประเมินพัฒนาการ
18 เมษายน 2563 การตรวจบำบัดทางจิตวิทยา
18 เมษายน 2563 งานอรรถบำบัด
18 เมษายน 2563 งานกายภาพบำบัด
18 เมษายน 2563 งานกิจกรรมบำบัด
18 เมษายน 2563 การบริการผู้ป่วยนอก
18 เมษายน 2563 การบริการผู้ป่วยใน
แชท
Skip to content