การให้บริการ

18 เมษายน 2020 อบรมหลักสูตรการฝึกพูดและกิจกรรมบำบัดในเด็กพัฒนาการล่าช้า
18 เมษายน 2020 ศูนย์ฝึกอบรม (RICD Traning center)
18 เมษายน 2020 โครงการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพจิตผู้พิการ และการสร้างอาชีพผู้ปกครองและเด็ก
18 เมษายน 2020 วารสารวิชาการนานาชาติด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการเด็ก
18 เมษายน 2020 โครงการ RICD Wheelchair project
18 เมษายน 2020 การใช้โปรแกรมคลื่นอินฟาเรดกระตุ้น
18 เมษายน 2020 คลินิกแพทย์แผนไทย
18 เมษายน 2020 คลินิกพิเศษเพื่อการสื่อสาร (Autism Research Center : ARC)
18 เมษายน 2020 ศูนย์สาธิตพัฒนาการเด็กเล็ก
18 เมษายน 2020 งานสุขภาพจิตชุมชน
18 เมษายน 2020 กลุ่มงานเภสัชกรรม
18 เมษายน 2020 กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
18 เมษายน 2020 กลุ่มงานทันตกรรม
18 เมษายน 2020 กลุ่มงานละคร ดนตรี และศิลปะบำบัด
18 เมษายน 2020 กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ
18 เมษายน 2020 ห้องสมุดของเล่น
18 เมษายน 2020 งานประเมินพัฒนาการ
18 เมษายน 2020 การตรวจบำบัดทางจิตวิทยา
18 เมษายน 2020 งานอรรถบำบัด
18 เมษายน 2020 งานกายภาพบำบัด
18 เมษายน 2020 งานกิจกรรมบำบัด
18 เมษายน 2020 การบริการผู้ป่วยนอก
18 เมษายน 2020 การบริการผู้ป่วยใน