การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเฝ้าระวังและติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าที่เป็นเป้าหมายการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ในเขตสุขภาพที่ 1

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเฝ้าระวังและติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้าที่เป็นเป้าหมายการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ในเขตสุขภาพที่ 1 และชี้แจงการดำเนินงานการติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้ากลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานพัฒนาการเด็กในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รพศ. รพท. และรพ.สต. ในเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 40 คน ในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่

แชท
Skip to content