วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ (VISION)

เป็นองค์กรชั้นนำด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นระดับประเทศ และมีความเป็นเลิศด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าในระดับสากล

พันธกิจ

 1. ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี ถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพัฒนาการล่าช้าในนานาชาติ
 2. ให้บริการรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นระดับตติยภูมิขั้นสูง
 3. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกัน รักษา ฟื้นฟู สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการเด็กในเขตสุขภาพ
 4. สร้างความตระหนักและเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และเด็กพัฒนาการล่าช้า ให้แก่ประชาชน

ปรัชญา
“เราจะช่วยเหลือเด็ก ครอบครัวและชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้”

ค่านิยม
รู้รับผิดชอบ ส่งมอบนวัตกรรม นำเด็กเป็นศูนย์กลาง สร้างงานคุณภาพ
R- Responsibility รู้รับผิดชอบ
I-Innovation ส่งมอบนวัตกรรม
C-Child center นำเด็กเป็นศูนย์กลาง
D-Development สร้างงานคุณภาพ

เป้าประสงค์

 • เด็กและวัยรุ่นมีสุขภาพจิตและพัฒนาการดี
 • องค์กรมีความก้าวหน้า (การบริหารจัดการด้านพัฒนาการเด็ก)
 • บุคลากรมีความสุข

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟื้นฟูสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการเด็กในเขตสุขภาพที่รับผิดชอบ(เขตสุขภาพที่ 1 และ 2)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้า
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
แชท
Skip to content