แนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดรุณบรรณาลัย ห้องสมุดเด็กปฐมวัย สถานที่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กราชานุกูล (ม่วงแค)  : http://darunbannalai.in.th/index.php

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) : http://www.autisticthai.net

สมาคมผู้ปกครองเพื่อคนพิการสติปัญญาแห่งประเทศไทย : http://www.pikarnpanya.tht.in/centerpikarnpanya.html

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมถ์ : http://ycap.go.th/th/

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ :  http://www.smartteen.net

สถาบันราชานุกูล : http://rajanukul.go.th/

แชท
Skip to content