เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

  • กลุ่มงานทันตกรรม โทร 73424
  • กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ โทร 73188
  • กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โทร 73136
  • กลุ่มงานจิตวิทยา โทร 73115
  • กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โทร 73133
  • กลุ่มงานผู้ป่วยใน โทร 73754
  • งานกิจกรรมบำบัด โทร 73339
  • งานกายภายบำบัด โทร 73332
  • งานอรรถบำบัด  โทร 73334
  • งานดนตรีและละครบำบัด โทร 73134
  • จุดนัดกลาง โทร 73144
  • กลุ่มงานเวชระเบียน โทร 73144
  • กลุ่มงานเภสัช โทร 73125
  • งานพัฒนาคุณภาพ โทร 73173
  • กลุ่มการพยาบาล โทร 73215
  • กลุ่มงานพัสดุ  โทร 73222
  • งานสารบรรณ โทร 73152
  • งานทรัพยากรบุคคล โทร 73155
  • กลุ่มงานแพทย์แผนไทย  โทร 73187