เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน

 • กลุ่มงานทันตกรรม โทร 73424
 • กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ โทร 73188
 • กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โทร 73136
 • กลุ่มงานจิตวิทยา โทร 73115
 • กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โทร 73133
 • กลุ่มงานผู้ป่วยใน โทร 73754
 • งานกิจกรรมบำบัด โทร 73339
 • งานกายภายบำบัด โทร 73332
 • งานอรรถบำบัด  โทร 73336
 • งานดนตรีและละครบำบัด โทร 73134
 • จุดนัดกลาง โทร 73142 , 73121
 • กลุ่มงานเวชระเบียน โทร 73144
 • กลุ่มงานเภสัช โทร 73125
 • งานพัฒนาคุณภาพ โทร 73173
 • กลุ่มการพยาบาล โทร 73215
 • กลุ่มงานพัสดุ  โทร 73222
 • งานสารบรรณ โทร 73152
 • งานทรัพยากรบุคคล โทร 73155
 • กลุ่มงานแพทย์แผนไทย  โทร 73430
แชท
Skip to content