โรงพยาบาลคุณธรรม

  1.  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  2. เจตจำนงและมีการกำกับติดตามการทำงานตามเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน
  3. แผนการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกและปลุกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต วินัยความรับผิดชอบ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน

แบบประเมินตนเอง

 

แชท
Skip to content