การรับรองคุณภาพ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นหนึ่งในหน่วยบริการของกรมสุขภาพจิตที่มีการพัฒนาคุณภาพและได้รับรองกระบวนการคุณภาพ(Healthcare Accreditation) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากสถาบันรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

  • ผ่านการตรวจประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งที่ 1 อายุการรับรอง 2 ปี นับ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2551- 16 ธันวาคม 2553
  • ผ่านการตรวจประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งที่ 2 ระยะเวลาการรับรอง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2558
  • ผ่านการตรวจประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งที่ 3 ระยะเวลาการรับรอง 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561
  • ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ(Healthcare Reaccreditation) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับที่ 4 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)ครั้งที่ 4 ระยะเวลาการรับรอง 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2564
  • โรงพยาบาลสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19
  • ผ่านการตรวจประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งที่ 4 ระยะเวลาการรับรอง 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2567

แชท
Skip to content