มาตรการคุกคามทางเพศในหน่วยงาน

มาตรการคุกคามทางเพศในหน่วยงาน
1.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2.มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดฯ
3.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
4.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างเพศ
5.รายงานการดำเนินงานการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562
6.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี 2566

แชท
Skip to content