ประวัติ

พ.ศ.  2531  นายแพทย์ณรงค์  สดุดี  อธิบดีกรมการแพทย์  ได้เจรจาขอที่ดินด้านหลังโรงพยาบาลนครพิงค์  จำนวน 21 ไร่ 92  ตารางวา  กับนายแพทย์อำพล  ศิริบุญมา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์  เพื่อให้แพทย์หญิงวัณรุณี  คมกฤส  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชานุกูล ทำโครงการก่อตั้งศูนย์บริการวิชาการปัญญาอ่อนภาคเหนือ พ.ศ. 2533  นายแพทย์สุจินต์  ผลากรกุล  อธิบดีกรมการแพทย์ให้แพทย์หญิงชวาลา   เธียรธนู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชานุกูล  ประสานงานกับ พล.ท.วิโรจน์  แสงสนิท  เจ้ากรมกิจกรรมพลเรือนทหารบกเพื่อขอที่ดินกองพันพัฒนาที่ 3 ใช้ทำเป็นถนนทางเข้า – ออก  ด้านถนนเชียงใหม่แม่ริม  ถึงถนนคลองชลประทาน พ.ศ.  2538  จังหวัดเชียงใหม่  ได้เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18  นายวีระชัย  แนวบุญเนียร       ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ขยายถนนเลียบคลองชลประทานซึ่งผ่านหน้าสนาม กีฬา 711  ปี  เป็นถนนสี่เลนและ ทำถนนลาดยางเชื่อมต่อถึงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ

–  พระสุนทรราชมานิตเถร  ประสานการจัดตั้ง  กองทุนราชมานิตสงเคราะห์
–  นายวัชระ  ตันตรานนท์  ประสานการจัดตั้งมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
–  นายชูทิตย์  ปานปรีชา  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ได้จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการและงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการของศูนย์ส่ง เสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ 16  มกราคม  2539  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็น องค์ประธานในพิธีเปิด  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ
แชท
Skip to content