จัดบูธ “Parenting ฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง ฉลาดดูแล เพื่อสร้าง 7Q ในลูกรัก

วันที่ 28 ตุลาคม 2566
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน และโรงพยาบาลเวียงสา   จัดบูธ “Parenting ฉลาดรัก ฉลาดเลี้ยง ฉลาดดูแล เพื่อสร้าง 7Q ในลูกรัก” ณ เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา โดยมีกิจกรรมคัดกรองพัฒนาการ และประเมินความฉลาดทางอารมณ์, ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็ก, ชวนพ่อแม่ มาเล่นกับลูก, แจกนิทาน สื่อ สำหรับเล่นกับลูกที่บ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมฝึกทักษะและการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยไทย (The Thai Preschool Parenting Program; Thai Triple-P) และโปรแกรม 7 วัน 7 ฉลาด (7-day Parenting) ในเด็กวัยเรียน และแนะนำโปรแกรมจับใจ ที่ใช้การฝึกสติ (Mindfulness) เพื่อให้เกิดทักษะการยอมรับและการพัฒนาตัวเองต่อปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม ในวัยรุ่น
โดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้เข้าเยี่ยมชมบูธกิจกรรม ทั้งนี้มีนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ และนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต  แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  นายแพทยกิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมนำเสนอการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ตามเป้าหมาย NAN CITY MODELS เพื่อส่งเสริมให้ “เด็กน่าน สุขดี มีคุณภาพ” ต่อไป

แชท
Skip to content