รายงานการเงินและรายละเอียดรายการบัญชีประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานการเงิน 30 ก.ย. 66 (หนังสือปะหน้า)
1. รายงานงบทดลอง ณ 30 ก.ย. 66
2. รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง 30 ก.ย. 66
3. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน 29 กย. 66
4. รายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
5. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมใน-นอกงบประมาณ
6. บัญชีเงินรับฝาก ณ 30 ก.ย. 66
7. รายละเอียดเงินประกันสัญญา 30 ก.ย. 66
8. บัญชีเจ้าหนี้การค้าในระบบ New GFMIS Thai ณ 30 ก.ย. 66
9. รายงานสินค้าสำเร็จรูป ก.ย. 66
10. รายงานการรับ-จ่ายเงินบำรุงและหนือสินผูกพัน 30 ก.ย. 66

 

 

แชท
Skip to content