การจัดหาพัสดุ

1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

3.คำสั่งกรมสุขภาพจิต เรื่องมอบอำนาจการบริหารและอนุมัติการเบิกจ่าย

แชท
Skip to content