การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 1

29  มีนาคม  2566 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานเรื่องการกระตุ้นพัฒนาการเด็กล่าช้า เขตสุขภาพที่ 1” โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และแพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรม มีผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาการในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 1 จำนวน 53 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจัดอบรมจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 กระทรวงสาธารณสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายในการใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (Thai Early Developmental Assessment for Intervention : TEDA4I) การฝึกพูดเบื้องต้น และจัดการข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้าด้ามมาตรฐาน HDC ระหว่างวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แชท
Skip to content