การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2

28 มีนาคม 2566 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และแพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุขฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์โอภาส การ์ยกวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง

แชท
Skip to content