โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 4

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2566
โดยมี แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาการเด็กฯ กล่าวรายงาน มีหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล โรงพยาบาลสวนปรุง เข้าร่วม มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 20 คน จากเขตสุขภาพที่ 1 , 3, 6, 8, และ 9 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก
แชท
Skip to content