การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร (Trainer) ในการใช้เครื่องมือ TDAS ในระดับเขตสุขภาพ

วันที่ 20 มกราคม 2566 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร (Trainer) ในการใช้เครื่องมือ TDAS ในระดับเขตสุขภาพ โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวรายงาน นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร ที่ปรึกษาโครงการ นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง นายแพทย์ศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และนายโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมพิธีเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (Thai Diagnostic Autism Scale; TDAS) ให้แก่บุคลากรสหวิชาชีพโรงพยาบาลคู่เครือข่ายในหน่วยงานสำนักปลัดกระทรวงสำธารณสุข และหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต สามารถเป็นวิทยากรเพื่ออบรมเพิ่มพูนศักยภาพในการใช้เครื่องมือ TDAS ให้กับทีมสหวิชาชีพ ครอบคลุมทั้ง 13 เขตสุขภาพ และสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยออทิสติก โดยผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยบุคลากรสหวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับ รพศ.รพท. และบุคลากรสหวิชาชีพ โรงพยาบาล/สถาบันฯ ของกรมสุขภาพจิต มีผู้เข้าร่วมอบรม 10 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลพะเยา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย โรงพยาบาลศรีสะเกษ สถาบันราชานุกูล โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ์ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมนันทา 3-4 โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่

 

แชท
Skip to content