การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการสื่อสารเสริมและทางเลือกสำหรับผู้ปกครอง

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการสื่อสารเสริมและทางเลือกสำหรับผู้ปกครอง ในโครงการวิจัย “ผลการใช้โปรแกรมการสื่อสารเสริมและทางเลือกสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิสซึม อายุ 3-5 ปี ในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์” โดย พญ.ดวงกมล ตั้งวิริไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก อ.ดร.วรรษิญา กมลสิทธิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่สถาบัน ได้แก่ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักกิจกรรมบำบัด นักวิชาการศึกษาพิเศษ นักดนตรีบำบัด นักจิตวิทยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ ผู้ปกครอง จำนวน 36 คน  ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม ทับทิมสยาม โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท เชียงใหม่

แชท
Skip to content