ประชุมแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดการประชุมแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ผลตัวชี้วัด และผลการดำเนินโครงการเงินงบประมาณที่ผ่านมา และร่วมกันทบทวน พิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีแพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บุคลากรของสถาบันฯ ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

 

แชท
Skip to content