ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนผ่านกระบวนการจัดการความรู้สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก และจัดทำร่างโปรแกรมต้นแบบการฝึกพัฒนาการเด็กที่มีภาวะออทิสซึมสำหรับผู้ปกครอง

วันที่ 8 กันยายน 2565 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนผ่านกระบวนการจัดการความรู้สหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก และจัดทำร่างโปรแกรมต้นแบบการฝึกพัฒนาการเด็กที่มีภาวะออทิสซึมสำหรับผู้ปกครอง ในโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยฝึกพัฒนาการเด็กไทยที่มีภาวะออทิสซึมสำหรับผู้ปกครอง Thai Early Intervention for Autism: Assistive Technology for Caregiver  ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2565 ณ โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้เกียรติเป็นประธาน แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยบุคลากร 4 วิชาชีพ ได้แก่พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยาคลินิก นักกิจกรรมบำบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จากกรมสุขภาพจิต สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชน

แชท
Skip to content