โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 14.30 น. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถนะทางร่างกาย และออกกำลังกาย ภายใต้โครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization) โดยมีแพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

แชท
Skip to content