การอบรมฟื้นฟูความรู้ทางประสาทวิทยาและอบรม Neurofeedback

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางประสาทวิทยาและอบรมปฏิบัติการ เรื่อง Neurofeedback เทคนิคทาง Neuroscience ทางเลือกการรักษาสำหรับเด็กพัฒนาการล่าช้า และมอบประกาศนียบัตร ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

 

แชท
Skip to content