อบรมการใช้เครื่องมือ Patient Journey Map

วันที่ 28-29 เมษายน 2565 งานยุทธศาสตร์ที่ 3 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดการอบรมการใช้เครื่องมือ Patient Journey Map เพื่อพัฒนาระบบบริการในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำเครื่องมือไปใช้ในกระบวนการรับฟังเสียงของผู้รับบริการ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ เพื่อออกแบบกระบวนการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

แชท
Skip to content