อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กออทิสติกช่วงก่อนวัยเรียน

วันที่ 26 เมษายน 2565 งานกิจกรรมบำบัด สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กออทิสติกช่วงก่อนวัยเรียน กิจกรรมในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการด้วยการประยุกต์แนวทางสนูซีเลนสำหรับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กออทิสติกช่วงก่อนวัยเรียนไทย โดยมี แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวเปิดการอบรม และบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรพร เลอศิลป์  และนางสาวเกวลิน ปัญโญ นักกิจกรรมบำบัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล​ จังหวัดเชียงใหม่

แชท
Skip to content