การประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

แชท
Skip to content