การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้การใช้เครื่องมือการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS Refresh)

วันที่ 10 มีนาคม 2565 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสภาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนความรู้การใช้เครื่องมือการวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (TDAS Refresh) สำหรับโรงพยาบาลคู่เครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 1 – 13  ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 10 – 11  มีนาคม 2565  ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร  แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์  และสหวิชาชีพสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นวิทยากร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้สหวิชาชีพโรงพยาบาลคู่เครือข่ายให้มีความรู้ และทักษะในการใช้เครื่องมือวินิจฉัยภาวะออทิสซึมในระยะเริ่มแรกสำหรับเด็กไทย (Thai Diagnostic Autism Scale; TDAS) สามารถนำเครื่องมือไปใช้ในการวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยบุคลากรสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในโรงพยาบาลระดับ รพศ.รพท. บุคลากรสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาล/สถาบันฯของกรมสุขภาพจิต มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน (11หน่วยงาน)

แชท
Skip to content