รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ พนักงานราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาย และแผนตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

แชท
Skip to content