กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลามฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และตามแนวทางการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา

แชท
Skip to content