โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน อ.แม่แจ่ม และบุคลากรโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด อ.แม่แจ่ม ลงพื้นที่ ทำกิจกรรม Triple-p ครั้งที่ 1 สร้างสายใย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ศศช.บ้านสันปูเลย และ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ศศช.บ้านแม่แฮใน ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม ซึ่งผู้นำกิจกรรมคือ บุคลากรในพื้นที่ ได้แก่ รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ครู ศูนย์การเรียนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านแม่แฮใน บ้านสันปูเลย บ้านแม่ปิคี และครูจากสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่แจ่ม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปกครอง และเด็กอายุ 2-6 ปี ของพื้นที่ ศศช.บ้านสันปูเลย จำนวน 26 คู่ ศศช.บ้านแม่แฮใน จำนวน 15 คู่ และ ศศช. บ้านปิคี จำนวน 8 คู่