รับนโยบายการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 1 และประชุมคณะกรรมการ EOC (COVID-19) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง และว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมรับฟังนโยบายการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 1 จากนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 และประชุมหารือคณะกรรมการ EOC ในสถานการณ์ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม เสม พริ้งพวงแก้ว ชั้น 4 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย