เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และสถานที่ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป