ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ 14 กันยายน 2564 นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 31 คน และบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการบำบัดรักษาและการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในรูปแบบออนไลน์ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์