พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2 ร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยมีแพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน คุณพรทิพย์ ธรรมวงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล กล่าวเปิดงาน
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

แชท
Skip to content