ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ข้อมูลและรับการบำบัดจิตใจ ฟรี

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ข้อมูลและรับการบำบัดจิตใจ (ฟรี)
แบบ A. ปรับความคิดและพฤติกรรม (CBT) หรือ
แบบ B. เน้นการเปลี่ยนแปลงและเติบโตภายในตัวตน (Satie Model)

เอกสารแนบ

File Description Downloads
pdf 20210624111440139 12