พิธีมอบของเล่นพระราชทานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีมอบของเล่นพระราชทานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 8  มิถุนายน 2464 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้รับมอบของเล่นพระราชทานเพื่อส่งมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ดำเนินการ  โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ดังนี้  ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 1 โรงพยาบาลสวนปรุง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โรงพยาบาลอมก๋อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

เอกสารแนบ

File Description Downloads
jpg 08062564 4