ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอก จากหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสื่อและเครื่องมือที่ช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กพิเศษ ระหว่างวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์