ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

วันที่ 5 เมษายน 2564 คุณพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวน 38 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการพยาบาลงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และเยี่ยมชมการให้บริการ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์