โครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย

กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้ดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดยได้ดำเนินการ 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพะเยา ลำปาง แพร่ ลำพูนและเชียงราย รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการสำรวจทั้งสิ้น 1,307 คน