แผนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

แผนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

 

เอกสารแนบ

File Description Downloads
pdf 1. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตป 71
pdf 2. รายงานสรุปผลปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามก 60
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 1.1 81
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 1.2 63
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 1.3 65
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 1.4 89
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 1.5 68
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 1.6 89
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 2.1 57
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 2.2 104
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2.3 69
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2.4 64
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2.5 92
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2.6 90
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2.7 73
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2.8 67
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 ข้อ 2.9 58
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 3.1 70