แผนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

แผนและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

 

เอกสารแนบ

File Description Downloads
pdf 1. แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตป 17
pdf 2. รายงานสรุปผลปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามก 19
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 1.1 17
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 1.2 13
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 1.3 17
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 1.4 20
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 1.5 14
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 1.6 23
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 2.1 16
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 2.2 19
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2.3 19
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2.4 15
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2.5 20
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2.6 24
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2.7 15
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2 ข้อ 2.8 13
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 ข้อ 2.9 17
pdf ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 ข้อ 3.1 14