โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านการใช้ข้อมูล  สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ซึ่งแบ่งเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีแพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด อาจารย์สมนึก อนันตวรวงศ์ และทีม เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อหลักสูตรการสร้าง Google Forms และการใช้โปรแกรมการนำเสนองาน (Presentation) ณ ห้องประชุม 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์