รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการและกลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์