ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

คุณพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จำนวน 24 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการพยาบาลงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และเยี่ยมชมการให้บริการ ระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์