ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมวินัยเชิงบวกและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมวินัยเชิงบวกและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (โปรแกรม Triple – P) จัดโดยโครงการร้อยใจรักษ์ ในมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขในอำเภอแม่อาย วิทยากร ให้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู พี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก  ผู้ปกครองและเด็ก ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนศึกษานารีอนุสรณ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยส้าน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่