สัปดาห์จิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา สำนักงานป้องกันและและควบคุมโรคที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 1 สำนักสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ เทศบาลนครเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 จัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้ประเด็น “Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยมี นายรัฐพล พลาดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน แพทย์หญิงสุวรรณี เรืองเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวรายงาน แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมผู้บริหารหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน ให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา และองค์กรสื่อมวลชน จำนวน 280 คน