ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และแพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 8 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมการให้บริการ ระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์