ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก

บุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 1 คน นักกิจกรรมบำบัด 1 คน นักกายภาพบำบัด 1 คน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน โรงพยาบาลภูเพียง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียงและ รพ.สต. ในพื้นที่ร่วมกันออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเด็กพิการทางสติปัญญา การเรียนรู้และออทิสติก ระหว่างวันที่ 15 – 16  ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน มีเด็กได้รับการตรวจสุขภาพทั้งหมด จำนวน 269 ราย จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 322 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.5 ในจำนวนนี้

มีเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ ร้อยละ 16.35

มีปัญหาทางกาย ร้อยละ 26.02

มีปัญหาสุขภาพปากและฟันที่ต้องได้รับการดูแล/รักษา ร้อยละ 69.9