ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 32 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการพยาบาลงานด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และเยี่ยมชมการให้บริการ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์