รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการประกอบด้วย
1. ประกาศ
2. เอกสารประกวดราคา
3. TOR
4. ราคากลาง