รายการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2564

รายการประกอบด้วย
1. ประกาศ
2. เอกสารประกวดราคา
3. TOR
4. ราคากลาง