โครงการฟื้นฟูจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์ การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดการกิจกรรมสำหรับพื้นที่ต้นแบบในโครงการฟื้นฟูจิตใจเด็กและวัยรุ่นในสถานการณ์ การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยจัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการและการสร้างวินัยเชิงบวก และให้ความรู้สุขภาพจิตเด็กปฐมวัย การดูแล และการปรับพฤติกรรม ให้แก่ ครู ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหัวงุ้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย